สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้งของตำบล (สภาพที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

ทิศเหนือ    ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้        ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันออก  ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี   อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก    ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

และองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  ห่างจากอำเภอเดชอุดม  ระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตรและ

ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ  57 กิโลเมตร

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ตำบลสมสะอาดมีเนื้อที่เนื้อที่โดยประมาณ  56  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 35,000  ไร่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของพื้นที่ตำบลสมสะอาด  มีลักษณะเป็นที่เนินสูงบ้าง  ต่ำบ้าง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับตำบลอื่น ในจังหวัดอุบลราชธานี  คือ จะมีอากาศร้อน ในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว  ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

1.4  ลักษณะของดิน

ดินส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ตำบลสมสะอาด  มีทั้งลักษณะเป็นดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ  ดินเป็นกรดจัดมาก  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  เนื้อดินเป็นดินทราย  ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง  ขาดแคลนน้ำดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาดแคลนน้ำ  การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างต่ำ  ความอุดมสมบูรณ์ต่ำความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ำนาน และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ 

ลักษณะกลุ่มดินที่พบในพื้นที่ตำบลสมสะอาด  มีดังนี้

1.    กลุ่มชุดดินที่  17

ชุดดิน :

ชุดดินบุณฑริก (Bt) ชุดดินสายบุรี (Bu) ชุดดินเขมราฐ (Kmr) ชุดดินโคกเคียน (Ko) และชุดดินหล่มเก่า (Lk) ชุดดินสุไหงปาดี (Pi) ชุดดินปากคม (Pkm) ชุดดินร้อยเอ็ด (Re) ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินสงขลา (Sng) และชุดดินวิสัย (Vi)

ลักษณะเด่น :

กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา :

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ำนาน และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ

2.    กลุ่มชุดดินที่  18

ชุดดิน :

ชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินไชยา (Cya) ชุดดินโคกสำโรง (Ksr) และ ชุดดินเขาย้อย (Kyo)

   

ลักษณะเด่น :

กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง

ปัญหา :

 

3.    กลุ่มชุดดินที่ 

ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่ขาดแคลนน้ำนาน และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ

22

ชุดดิน :

ชุดดินน้ำกระจาย (Ni) ชุดดินสันทราย (Sai) และชุดดินสีทน (St)

ลักษณะเด่น :

กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้ำเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา :

 

4.    กลุ่มชุดดินที่ 

เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำนาน และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ

24

ชุดดิน :

ชุดดินบ้านบึง (Bbg) ชุดดินท่าอุเทน (Tu) และชุดดินอุบล (Ub)

ลักษณะเด่น :

กลุ่มดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ปัญหา :

เนื้อดินเป็นดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ

5.    กลุ่มชุดดินที่  40

ชุดดิน :

ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดินหุบกระพง (Hg) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุดดินยางตลาด (Yl)

   

ลักษณะเด่น :

กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุต้นกำเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

   

ปัญหา :

ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน

   

6.    กลุ่มชุดดินที่ 41

ชุดดิน :

ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi) ชุดดินคำบง (Kg) และชุดดินมหาสารคาม (Msk)

   

ลักษณะเด่น :

กลุ่มดินทรายหนาปานกลาง ที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยู่บนชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ำดี อยู่บนชั้นดินที่มีการระบายน้ำดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

   

ปัญหา :

ดินทรายหนาปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำนาน ในระยะที่ฝนตกหนักจะมีน้ำขังหรือเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน เกิดเป็นร่องทั่วไปในแปลงปลูก

7.    กลุ่มชุดดินที่ 56

ชุดดิน :

ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินภูสะนา (Ps) และชุดดินโพนงาม (Png)

   

ลักษณะเด่น :

กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

   

ปัญหา :

ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนกรวดหรือลูกรัง ขาดแคลนน้ำ และเกิดการชะล้างทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่เป็นดินกรดจัดมาก

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีดังนี้

-  ลำห้วย           4  แห่ง

-  หนองน้ำ         14  แห่ง

-  สระน้ำ/ร่องน้ำ            6  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝายน้ำล้น       11 แห่ง

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้

ไม้และป่าไม้  ในพื้นที่ตำบลสมสะอาดเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  เป็นลักษณะป่าโปร่งทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลมีน้อยไม่สามารถนำมาเป็นผลผลิตและทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนได้

 

2.    ด้านการเมืองและการปกครอง

2.1     เขตการปกครอง  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมด  13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านสมสะอาด        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายทองมา       ขัตติยะ

หมู่ที่  2  บ้านท่าหลวง                   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายยุพาวัน      ศรีจันทร์

หมู่ที่  3  บ้านม่วง               ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายถวิล                   วันนา

หมู่ที่  4  บ้านนาดี              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายรังสรรค์      บุญซ้อน

หมู่ที่  5  บ้านนาคำ             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายศิริพล        เผือคำ (กำนัน)

หมู่ที่  6  บ้านโนนสนาม        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายบุญหลาย    ศรีบัว

หมู่ที่  7  บ้านสวนฝ้าย                   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายโกศล         ศรีจันทร์

หมู่ที่  8 บ้านหนองบัวหลวง    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายสิงห์ทอง     ทาราศรี

หมู่ที่  9  บ้านน้อยห้วยอารีย์   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายสุนัน      ทุระพิน

หมู่ที่  10  บ้านม่วง             ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายไพจิตร       ยอดเพชร

หมู่ที่  11  บ้านราษฎร์สำราญ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายแสง           สีมาพันธ์

หมู่ที่  12  บ้านใหม่เจริญ       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายบุญเรือง     ภูผา

หมู่ที่  13  บ้านม่วงสามัคคี     ผู้ใหญ่บ้านชื่อ    นายปรีชา        จันทร์เลื่อน

2.2  การเลือกตั้ง

มีเขตการเลือกตั้ง  จำนวน  1  เขต  14  หน่วยเลือกตั้ง

3.    ประชากร (ตามสถิติข้อมูลสำนักทะเบียน  .เดชอุดม    เดือนพฤษภาคม  2560)

3.1    ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

-              ประชากรทั้งสิ้น  10,900  คน  แยกเป็น  ชาย  5,435  คน  หญิง  5,465  คน

-              จำนวนครัวเรือน 3,261 ครัวเรือน

-              มีความหนาแน่นเฉลี่ย  193.392  คน / ตารางกิโลเมตร

แยกตามจำนวนหมู่บ้านได้ดังนี้

-              หมู่ที่ 1 บ้านสมสะอาด จำนวน 331  ครัวเรือน  ประชากร  1,177 คน  ชาย  596  คน  หญิง  581 คน

-              หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง  จำนวน  234  ครัวเรือน  ประชากร  867 คน  ชาย  424 คน  หญิง  443  คน

-              หมู่ที่ 3 บ้านม่วง จำนวน  297 ครัวเรือน  ประชากร 986 คน  ชาย  481  คน  หญิง  505  คน

-              หมู่ที่ 4 บ้านนาดี  จำนวน  255  ครัวเรือน  ประชากร  738 คน  ชาย  370  คน  หญิง  368  คน

-              หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ  จำนวน  361  ครัวเรือน  ประชากร  948 คน  ชาย  477  คน  หญิง  471  คน

-              หมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม จำนวน 328  ครัวเรือน  ประชากร  885 คน  ชาย  446  คน  หญิง  439  คน

-              หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย  จำนวน  229  ครัวเรือน  ประชากร  841 คน  ชาย  411  คน  หญิง  430  คน

-              หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวหลวง จำนวน 189 ครัวเรือน ประชากร 681  คน  ชาย  336 คน หญิง 345 คน

-              หมู่ที่ 9 บ้านน้อยห้วยอารีย์  จำนวน 223  ครัวเรือน ประชากร 853 คน  ชาย  431 คน หญิง 422 คน

-              หมู่ที่ 10 บ้านม่วง  จำนวน  362  ครัวเรือน  ประชากร 1,265  คน  ชาย  622  คน  หญิง 643 คน

-              หมู่ที่ 11 บ้านราษฎร์สำราญ  จำนวน 105 ครัวเรือน  ประชากร 365  คน ชาย 178 คน หญิง 187 คน

-              หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ จำนวน 186 ครัวเรือน  ประชากร  676  คน  ชาย 364  คน  หญิง  312  คน

-              หมู่ที่ 13 บ้านม่วงสามัคคี  จำนวน 161  ครัวเรือน  ประชากร 617 คน ชาย 300 คน หญิง  317  คน

3.2    ช่วงอายุและจำนวนประกร

โดยแยกช่วงอายุได้ดังนี้

(1)  แรกเกิด - 2  ปี       จำนวน       380           คน

(2)  3  ปี- 6  ปี           จำนวน       581  คน

(3)  7  ปี- 12  ปี                   จำนวน       891           คน

(4)  13  ปี- 18  ปี        จำนวน     981  คน

(5)  19 ปี - 25  ปี        จำนวน     1,229  คน

(6)  26 ปี - 59  ปี        จำนวน     5,585  คน

(7)  60  ปีขึ้นไป          จำนวน     1,252  คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ