ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 95 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 3 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 53 ลงวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกในวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540

ทิศเหนือ         ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้            ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมอเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก   ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก    ติดเขตองค์การบริหารส่วตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
มีจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านสมสะอาด หมู่ 1

                                     บ้านท่าหลวง  หมู่ 2

                                    บ้านม่วง         หมู่ 3

                                    บ้านนาดี         หมู่ 4

                                    บ้านนาคำ       หมู่ 5

                                    บ้านโนนสนาม หมู่ 6

                                    บ้านสวนฝ้าย   หมู่ 7

                                    บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 8

                                    บ้านน้อยห้วยอารีย์ หมู่ 9

                                    บ้านม่วง       หมู่ 10

                                    บ้านราษฎร์สำราญ  หมู่ 11

                                    บ้านใหม่เจริญ        หมู่ 12

                                    บ้านม่วงสามัคคี       หมู่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ห่างจากอำเภอเดชอุดม ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 57 กิโลเมตร

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ