วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

"คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน  โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง

ขยายผลเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

      1. ส่งเสริมและเสริมสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดให้น่าอยู่และมีเอกลักษณ์

      2. ส่งเสริมระบบการผลิตทางการเกษตรที่สะดวก สะอาด และไร้สารพิษ

      3. สร้างคุณภาพชีวิตให้เกินขั้นต่ำของระดับความจำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีพ

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. มาตรฐานของคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน
 3. สังคมมีระเบียบ  ปลอดอาชญากรรม
 4. การค้าและการลงทุนเป็นะรรมและต้นทุนการผลิตต่ำ
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อมได้รับการอนุรักษ์
 6. เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
 7. ส่งเสริมมาตรฐานการบริหารและบริการ
 8. สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ